Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok lezeckého centra La Skala

 

Prevádzkovateľom lezeckého centra LA SKALA je spoločnosť LA SKALA lezecké centrum, s.r.o., Odbojárska 9, 038 61 Vrútky, zapísaná v ORSR Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 70807/L

 1. Všeobecné

Prevádzkový poriadok slúži predovšetkým predchádzaniu úrazom, dodržiavaniu hygieny a poriadku. Je viditeľne umiestnený pri vstupe do haly a na recepcii a každý návštevník lezeckého centra je povinný pozorne si ho prečítať pri svojej prvej návšteve.

 

 • Každý užívateľ lezeckého centra La Skala berie prevádzkový poriadok na vedomie a je povinný dodržiavať ho. Prevádzkový poriadok je záväzný aj pre nelezúcich návštevníkov lezeckého centra (ističi, deti, sprievod detí a pod.).
 • Porušovanie prevádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka personálom lezeckého centra, pričom nevzniká žiaden nárok na vrátenie vstupného. Pri opakovanom porušovaní prevádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu do lezeckého centra. V takomto prípade budú majiteľom sezónnych lístkov a vstupových permanentiek tieto odobrané bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy.
 • V lezeckom centre smie liezť iba ten, kto sa zaregistroval – vyplnil a podpísal registračný formulár a zaplatil vstupné alebo sa preukázal platnou permanentkou. Registrácia je platná do odvolania.
 • Návštevník a užívateľ je povinný dodržiavať pokyny personálu, inštruktorov a správcu lezeckého centra.
 • Návštevník je povinný konať tak, aby umožnil iným plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.
 • Návštevník je povinný bezodkladne oznámiť personálu lezeckého centra nedostatky, ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť a zdravie alebo bezpečnosť a zdravie ostatných návštevníkov lezeckého centra, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia a podľa svojich možností sa podieľať na ich odstránení.
 • V prípade úrazu je návštevník povinný ohlásiť úraz personálu lezeckého centra.
 • Do lezeckého centra je zakázaný vstup a pohyb osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a taktiež je zakázané konzumovať alkohol v priestoroch určených na šport.
 • V priestoroch budovy je zakázané fajčiť a manipulovať s ohňom.
 • Personál lezeckého centra je povinný v prípade krádeže alebo vandalizmu (chyty, športový výstroj, cennosti, atď.) ohlásiť dané osoby polícii. 
 • Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitného výstroja, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov a pod. a škody na veciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených nepreberá lezecké centrum La Skala žiadnu zodpovednosť (cennosti je možné uložiť si u personálu lezeckého centra). Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky. Prevádzkovateľ lezeckého centra La Skala, nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.

 

 1. Bezpečnosť


Najčastejšou príčinou úrazov na umelých stenách je nesprávna manipulácia s lanom, nedostatočné ovládanie techniky lezenia a istenia alebo používanie nevhodného výstroja.

Informácie uvedené v Prevádzkovom poriadku nemôžu nahradiť riadne zaškolenie a prax. Absolvovanie riadneho zaškolenia v oblasti bezpečnej techniky lezenia a istenia je vašou vlastnou zodpovednosťou.​

 

 • Lezecké centrum využívate na vlastnú zodpovednosť!
  Prevádzkovateľ lezeckého centra nie je schopný eliminovať riziká spojené s lezením na umelej stene, preto je nutné dodržiavanie prevádzkového poriadku, vzájomná ohľaduplnosť a koncentrácia pri lezení a istení.
 • Nevyškolené osoby nesmú využívať lezecké centrum!
  V lezeckom centre smú samostatne liezť iba osoby náležite vyškolené a skúsené v oblasti lezenia, techniky manipulácie s lanom a techniky istenia.
  Lezecké centrum ponúka kurzy techniky istenia a lezenia. Informácie získate u personálu lezeckého centra. Prihlasovanie do kurzov je dobrovoľné. Personál lezeckého centra nie je povinný preverovať lezeckú kompetentnosť nových návštevníkov.
  Pokiaľ personál lezeckého centra usúdi, že nový návštevník, ktorý neprešiel kurzom lezeckého centra, nie je spôsobilý pre samostatné pôsobenie na lezeckej stene, má právo vyzvať ho, aby neistil, odporučiť mu účasť v niektorom z kurzov a zakázať mu istiť až do absolvovania takéhoto kurzu. Pokiaľ návštevník takúto možnosť odmietne, má právo vykázať ho z lezeckého centra až do momentu, kedy preukáže nadobudnutie potrebných zručností.
 • Pomôžte nám predchádzať úrazom!
  Aj keď personál sleduje dianie v lezeckom centre, okrem iného pravidelnými obchôdzkami, nemôže byť prítomný všade. Vďaka vašim skúsenostiam nám môžete pomôcť včas rozpoznať problémy a tak predchádzať úrazom. Rizikovým osobám môžete sami dávať rady a pokyny alebo môžete okamžite informovať personál lezeckého centra. Pri takejto asistencii sa obmedzte iba na pravdivé/overené informácie.
 • Vykonávanie akýchkoľvek zmien, ako napr. premiestňovanie, či demonáž chytov alebo osádzanie istení, je v lezeckom centre zakázané.
 • Pri lezení je možné používať iba výstroj určený pre tento šport (s označením UIAA, CE) a je dôležitá profesionálna manipulácia s ním, nakoľko len takto je možné eliminovať pravdepodobnosť ublíženia, či vážnych zranení lezca alebo ističa, prípadne tretích osôb, v extrémnych prípadoch dokonca smrteľných.

Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojho výstroja.  
Pokiaľ by personál lezeckého centra zistil nedostatky na výstroji návštevníka, má právo upozorniť ho a požiadať o okamžitú výmenu danej časti výstroja.

 • Pri zistení nedostatkov na lezeckej stene (istenia, uvoľnené chyty, karabíny, atď.) sú lezci povinní toto okamžite ohlásiť personálu lezeckého centra.
 • Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou.
  Taktiež je potrebné objasniť si, či istič pozná istiaci prostriedok a má skúsenosti s jeho používaním.
 • Lano musí byť minimálne 50 metrov dlhé.
 • Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti k nástupu cesty.
  Lezec je istený od momentu, kedy zapne prvé istenie. Pri väčšom odstupe od steny sa predlžuje pád a zvyšuje nebezpečenstvo zranenia lezca, obzvlášť pri prvých postupových isteniach.
 • Istenie v sede je z bezpečnostných dôvodov zakázané.
 • Prvolezec musí zapnúť všetky postupové istenia.
  Kto nedolezie do posledného istenia v ceste, musí po spustení na zem okamžite stiahnuť lano.
 • Cvakajte iba expresy v jednej línii, alebo v línii podľa farby cesty.
  Pred nalezením do cesty si pozrite líniu expresov, ktorá k vybranej ceste patrí. Cvakaním expresov z vedľajších ciest zbytočne blokujete susedné línie.
 • V jednom exprese smie byť cvaknuté iba jedno lano.
  Ak sa do jedného expresu cvakne viacero lán, vzniká trenie, ktoré môže laná poškodiť, čo v extrémnom prípade môže viesť až k smrteľnému úrazu.
 • Je zakázané nechávať lano voľne visieť v ceste a blokovať tým cestu pre ďalších lezcov.
 • Lano je potrebné sťahovať bezpečne a ak lano nie je sťahované popri stene cez istenia, ktoré zapol prvolezec, vždy na túto skutočnosť upozorniť okolie. Ten, kto sťahuje lano, je zodpovedný za bezpečnosť tretích osôb pohybujúcich sa v okolí línie.
 • Používanie vlastných expresov je zakázané.
 • Je zakázané naliezť do línie iného lezca (platí aj pre cesty, ktoré zasahujú do vedľajších línií).
 • Istič nesmie nasledovať prvolezca, pokiaľ sa tento nevrátil k východziemu bodu cesty.
 • Rýchle spúšťanie je vo všeobecnosti zakázané.
  Istič je zodpovedný za bezpečnosť lezca ako aj tretích osôb, ktoré by nesprávnym spúšťaním mohol ohroziť.
 • Zlaňovanie je povolené iba v rámci lezeckých kurzov a to iba na určených miestach. 
 • Robenie štandov v stene je zakázané.
 • Nity bez karabín sa nesmú používať k postupu.
 • Sólovanie je zakázané. (Lezenie bez lana s nohami vo výške presahujúcej 1,5 m.)
 • Všetci užívatelia sú si vedomí, že chyty a stupy sa otáčajú alebo v extrémnom prípade aj lámu. Užívatelia preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia spojené s týmto bodom na seba.
 • Pri lezení s lanom odporúčame používanie lezeckej prilby. Deti do 12 rokov musia pri lezení používať ochrannú prilbu, ak túto nevlastnia sú povinní si ju vypožičať od dozoru steny.
 • Počas pobytu v lezeckej hale sa vyvarujte pádovej zóny.  Pádová zóna predstavuje celý priemet previsnutých profilov a priestor vo vzdialenosti 2 m od nástupu kolmých a mierne previsnutých profilov. Priestor bouldrovacej haly je celý považovaný za pádovú zónu!
 • Počas lezenia, istenia alebo inej manipulácie s lanom je zákaz používať mobilné telefóny, slúchadlá alebo inak sa rozptyľovať. Istič sa musí plne sústrediť na lezca.
 • Používanie samoistiacich zariadení podlieha vlastným pravidlám, ktoré sa musia dodržiavať. Ide o vzájomnú ohľaduplnosť, dostatočnú vzdialenosť-odstup od ostatných lezcov na stene, žiadne lezenie do kríža, lezci na lane majú prednosť! Osobitnú pozornosť je potrebné venovať chýbajúcej kontrole partnera. Vždy skontrolujte, či ste správne zaistený!
 • Pred lezením je potrebné zvážiť svoje schopnosti (a rovnako aj zdravotný stav). 
 • Nesadajte si na zábradlie. Slúži ako zábrana pred pádom.
 • Na zábradlie neukladajte žiadne predmety. Pri ich páde hrozí zranenie osôb pohybujúcich sa pod balkónom.

 

 1. Pravidlá pre lezenie s horným lanom (top-rope)

 

 • S horným lanom sa smie liezť na lanách zavesených pracovníkmi centra.
  Uzly a karabíny na týchto lanách sa nesmú rozväzovať a otvárať. Poškodenie lán je potrebné oznámiť personálu lezeckého centra.

S horným lanom je možné liezť i na iných cestách pri dodržaní nasledujúcich obmedzení:

- Kvôli hroziacemu kyvadlu sa smie liezť iba na lane, ktoré je zapnuté do priebežných istení, ktoré vedú k zapnutému vratnému bodu. Zároveň je pri lezení potrebné postupne vycvakávať postupové istenia.

 • Istič musí držať lano riadne napnuté. 
 • Zákaz istenia cez polovičný lodný uzol. 
  Pri lezení na horných lanách natiahnutých pracovníkmi centra je zakázané istenie cez polovičný lodný uzol. Dôvodom je ochrana lán pred nadmerným opotrebením.
 • Záťažové vrecia sú určené iba pre lezenie s horným lanom.

Ak si nie ste istí ohľadne ich správneho použitia, spýtajte sa na recepcii.

 

 1. Pravidlá lezenia na bouldrovke

 • Vstup na bouldrovku je možný iba v lezečkách, v prezuvkach alebo v kopačkách s kompletne odrezanými štupľami. Lezenie je povolené iba v lezečkách, je zakázané liezť naboso. Zákaz vstupu v topánkach, teniskách a zostupových lezečkách.
 • Je zakázané vstupovať s pohármi, nápojmi v iných neuzavretých nádobách, s jedlom, či ostrými predmetmi.
 • Na dopadisku nenechávajte žiadne predmety, napr. fľaše, kefky, lezečky, sedacie úväzy,… Pri dopade na ne vzniká riziko úrazu.
 • Počas pobytu na bouldrovej stene sa vyvarujte pádovej zóny pod lezúcimi osobami.
 • Nevyliezajte na bouldrovku. Posledný chyt bouldra je maximálne držaná hrana profilov. Vyliezanie je možné len na centrálny balvan v miestach na to určených.
 • Zoskakovanie z vrchu balvana je zakázané. Použite zostupové chyty alebo sa zaveste na hranu balvana a zoskakujte z tejto polohy.
 • Počas lezenia si magnéziové vrecko nechávajte po stranách steny (inak sa v prípade pádu rozpráši po priestore a znečisťuje vzduch v hale). Pokiaľ chcete liezť s magnéziom na páse, používajte magnéziové guličky.
 • Zákaz lezenia v sedacích úväzoch!Pri páde hrozí úraz chytačovi aj lezcovi.
 • Bouldristi majú prednosť pred lezcami, ktorí trénujú vytrvalosť. Na trénovanie vytrvalosti slúži veľká stena.
 • Počas boulderingu dochádza k zraneniu v dôsledku značného rizika pádu, pre minimalizovanie rizika prihliadajte na vlastné schopnosti a nepreceňujte ich.
 • Deti by nemali bouldrovať do výšky viac ako 3 m, žiaci a začiatočníci nie vyššie ako do 3,5 - 4 m.
 • Žinenka neslúži ako plocha pre akrobatické kúsky.

 

 1. Deti

Žiadame vás o dodržiavanie týchto základných pravidiel, v opačnom prípade budeme nútení požiadať vás o opustenie lezeckého centra:

 

 • Deti do 15 rokov sa môžu v objekte lezeckého centra pohybovať iba s trvalým dozorom dospelej osoby alebo v rámci organizovaného skupinového tréningu pod vedením určeného inštruktora.
 • Osoby vo veku 15-18 rokov sa môžu v centre pohybovať bez dozoru dospelej osoby len ak prinesú podpísaný súhlas zákonného zástupcu.
 • Pohyb detí v pádovej zóne je obzvlášť nebezpečný a z tohto dôvodu zakázaný. Pádová zóna znamená priestor 2 metre od kolmých profilov a celý priemet previsnutých profilov. Celá bouldrovka sa považuje za pádovú zónu.
 • Lezecké centrum La Skala je športové zariadenie s bežnými rizikami zranenia, pobiehanie detí v priestore lezeckého centra je z tohoto dôvodu zakázané. Deťom slúži na hranie priestor detského kútika, ktorý môžu využívať len pod dozorom dospelej osoby.
 • Vstup na bouldrovku nie je povolený v topánkach (do tejto kategórie patria aj tenisky). Ak chcete so svojimi deťmi liezť na bouldrovke, zadovážte im lezečky, kopačky, papučky, prípadne ponožky.
 • Žinenka neslúži ako plocha pre akrobatické kúsky a naháňačky detí. Je to dopadisko, čo znamená, že je to potenciálne nebezpečná zóna. V prípade pádu lezca na dieťa nesú v takomto prípade zodpovednosť rodičia alebo sprevádzajúca osoba.

 1. Skupiny a kurzy

 • Vedúci skupiny, ako najskúsenejší lezec, nesie zodpovednosť za členov svojej skupiny. 
 • Personál lezeckého centra má právo vyžiadať si od vedúceho skupiny potvrdenie spôsobilosti pre výkon danej činnosti.
 • Rezervovanie alebo uzatváranie stien, či sektorov pre návštevníkov je povolené len so súhlasom personálu lezeckého centra.
 • Účastníci kurzov musia dodržiavať všetky pokyny vedúceho kurzu.
  Program kurzov získate od personálu lezeckého centra, ktorý vám poskytne všetky potrebné informácie.
 • Kurzy smú viesť iba náležite vyškolené osoby.
  V priestoroch lezeckého centra La Skala smú kurzy istenia, resp. inú výuku lezeckých techník realizovať iba náležite vyškolené osoby, ktoré získali súhlas personálu lezeckého centra. Spôsobilosť na výkon tejto činnosti musia doložiť platným oprávnením.

 1. Poriadok a čistota

 • Po príchode do lezeckého centra je návštevník povinný sa prezuť vo vymedzenom priestore, na prezliekanie slúžia šatne, až potom je možné vstupovať do samotného objektu lezeckej steny a bouldrovky. 
 • Návštevník je povinný udržiavať lezeckú stenu, toalety, sprchy aj okolie lezeckého centra v čistote, správať sa k priestorom ohľaduplne a nenechávať za sebou pohodené odpadky. V hale sú k dispozícii odpadkové koše. 
 • Z hygienických a bezpečnostných dôvodov je v lezeckom centre odporúčané používať prezuvky. Na prezutie je v lezeckom centre na to určené, jasne označené miesto oproti recepcii.
 • Lezenie naboso je zakázané. V záujme ochrany štruktúry steny je lezenie vo vibramoch zakázané. Pri lezení s lanom sú povolené iba lezečky, kopačky s kompletne odrezanými štupľami a čisté tenisky.

​8. Permanentky

 • V prípade zatvorenia lezeckého centra počas minimálne 30 po sebe nasledujúcich dní majú majitelia polročných a ročných permanentiek nárok na predĺženie platnosti o obdobie, počas ktorého bola prevádzka zatvorená.
 • V prípade obmedzenej prevádzky v lezeckom centre majitelia permanentiek (10-vstupová, polročná a ročná) nemajú nárok na vrátenie peňazí.
 • Permanentky na 10 vstupov sú neprenosné a platia po dobu jedného roka od vydania. Ročné a polročné permanentky sú rovnako neprenosné a platia počas 12, resp. 6 mesiacov od vydania. 

 

 1. Otváracie hodiny lezeckého centra

Lezecké centrum La Skala je návštevníkom k dispozícii podľa aktuálne platných otváracích hodín.
Môžu sa vyskytnúť prípady (preteky, podujatia, atď.), kedy bude potrebné uzavrieť časť alebo celé lezecké centrum Takéto výnimočné prípady budú vopred oznámené. Uzatváranie sektorov z dôvodu kurzov, detských tréningov, stavby ciest či kontroly, je možné realizovať aj bez oznámenia.